Bellevue Community College, April 23, 2002
  
 
Nihongo no kurasu 101 - Shiromaru-sensei
(Japanese 101)